Pravila privatnosti

Tvrtka LA CANTINA GROUP D.O.O. vlasnik je web stranice lacanntina.com

Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je trgovačko društvo LA CANTINA GROUP D.O.O. sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva 10, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 5410991, osobni identifikacijski broj (OIB): 89660640749 (u daljnjem tekstu: „La Canntina“).

LA CANTINA GROUP D.O.O. kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO)

La Canntina je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka. Sve Vaše upite, naš službenik za obradu osobnih podataka će ispitati te na iste nastojati ako je moguće, odgovoriti u roku od 30 dana, pod uvjetom pravne osnovanosti Vašeg zahtjeva. Dinamika odgovora ovisi o naravi Vašeg upita te općenito o količini i naravi drugih eventualnih upita.

DPO: Toni Jelošek

Adresa: Savska cesta II, Odvojak 2, Sesvete

Kontakt: info@lacanntina.com

1.       Osobni podaci koje prikupljamo

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim korisnicima, namjeri korisnika da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo skorisnikom kao i o namjeri korisnika da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

 • osnovne podatke o korisniku (ime i prezime, adresa, datum rođenja, adresa za isporuku);
 • kontakt podatke i podatke o komunikaciji korisnika s La Canntina web trgovinom (e-mail adresa, telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili e-mail komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva)
 • podatke o korisnikovim narudžbama i izdanim računima (datum zaprimanja i izvršenja narudžbe, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdavanja računa, oznaka osobe koja je izdala račun, itd.) te podatke o rješavanju reklamacija proizvoda;
 • podatke o izvoru preko kojeg je korisnik-kupac došao u kontakt s La Canntina web trgovinom
 • podatke vezane za korištenje web stranice www.lacanntina.com
 • podatke vezane uz korištenje La Canntina web trgovine
 • podatke o geo-lokaciji korisnika koji mogu postati dostupni prilikom vašeg pretraživanja i korištenja Internet stranice lacanntina.com na temelju IP adrese ili GPS podataka na uređaju
 • podatke potrebne radi provedbe online plaćanja karticama prilikom kupnje na La Canntina web trgovini
 • podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca od strane korisnika
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno ispuni kod zahtjeva za određene usluge, koje te podatke zahtijevaju
 • ostale osobne podatke nužne za ostvarenje prava korisnika
 • La Canntina ne sakuplja i ne obrađuje osobne podatke, osim kada mu korisnici to omoguće davanjem privole odnosno kod narudžbe proizvoda ili kada za skupljanje osobnih podataka postoji zakonska podloga ili La Canntinaza obradu ima zakonit interes
2.       Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

La Canntina prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu a) izrade korisničkog profila na web stranici lacanntina.com, b) zasnivanja kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude c) provedbe plaćanja karticama prilikom kupnje d) prijave na newsletter, e) komunikacije s korisnicima, e) analize načina na koji korisnici upotrebljavaju naše usluge i sadržaje u svrhu potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika, a sve s ciljem pružanja čim kvalitetnije usluge i povećanja zadovoljstva korisnika) ispunjavanja zakonskih i regulatornih obveza te u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja, g) u druge svrhe, uz privolu korisnika

La Canntina prikupljene osobne podatke neće objavljivati javnosti. Vodimo brigu o tome kome dajemo podatke korisnika te iste nećemo objavljivati trećim stranama u njihove vlastite neovisne marketinške ili poslovne svrhe bez privole korisnika. Osobne podatke korisnika obrađivat će ovlašteni djelatnici tvrtke La Canntina, te isti nisu ovlašteni obrađivati iste, niti u jednu drugu svrhu bez prethodne privole korisnika ili ako za obradu ne postoji zakonska i/ili ugovorna osnova.

3.       Pristup osobnim podacima

La Canntina poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. La Canntina jamči da osobne podatke korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njihovog pristanka. Od navedenog se izuzima dostavna služba, ovlaštene službe izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i sprječavanja eventualnih zloporaba. Sve treće osobe, osim državnih tijela i tijela javne vlasti, su dužne u tom slučaju osobne podatke obrađivati isključivo prema uputama tvrtke La Canntina.

Sigurnost i prijenos osobnih podataka

La Canntina je u svrhu zaštite osobnih podataka poduzela sve potrebne i odgovarajuće tehničke te organizacijske mjere koje osobne podatke korisnika, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete mjere se redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. U slučaju povrede osobnih podataka korisnika koja može predstavljati veliki rizik za njihova prava i slobode, u skladu s važećim propisima, La Canntina izvijestit ćemo o tome korisnika.

5.       Prava korisnika

U svakom trenutku imate pravo od tvrtke La Canntina zatražiti sljedeće:

Pravo na pristup Vašim osobnim podacima

U svakom trenutku od tvrtke La Canntina možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, odnosno zatražiti informacije o svrsi obrade Vaših osobnih podataka, vrsti Vaših osobnih podataka koje čuvamo, trećim stranama ili skupinama trećih strana s kojima se Vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke, kao i način prikupljanja podataka koji nisu prikupljeni izravno od Vas.

Pravo na ispravak osobnih podataka

U slučaju netočnih podataka, od tvrtke La Canntina možete zatražiti odgovarajući ispravak, a u slučaju nepotpunosti, njihovu dopunu. La Canntina će vas obavijestiti o ispravku Vaših osobnih podataka.

Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)

U svako doba od tvrtke La Canntina možete zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas, a La Canntina ima obvezu obrisati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti za brisanje podataka propisani Općom uredbom o zaštiti podataka;; Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

. Pravo na brisanje ne primjenjuje se kad je obrada osobnih podataka posljedica zakonske obveze tvrtke La Canntina O brisanju vaših osobnih podataka La Canntina će vas izvijestiti najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, a o izvršenom brisanju će obavijestiti i eventualne primatelje osobnih podataka.

Pravo na kopiju osobnih podataka

La Canntina osigurava kopiju osobnih podataka koje obrađuje, a pravo na dobivanje kopije svojih osobnih podataka možete ostvariti pod uvjetom da izdavanje kopije ne utječe negativno na prava i slobode drugih ispitanika.

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

U određenim slučajevima, moguće je od tvrtke La Canntina zatražiti ograničenje obrade, npr. u slučaju kada se osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje potrebno za njihovu provjeru, kada se smatra da je obrada nezakonita, a protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, u slučaju kada je uložen prigovorna obradu. Ako se uspije ishoditi ograničenje obrade, La Canntina je dužna obavijestiti korisnika o postavljanju i o ukidanju tog ograničenja.

Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor tvrtci La Canntina na obradu svojih osobnih podataka. , La Canntina će o Vašem prigovoru odlučiti u roku od mjesec dana od dana njegova zaprimanja. Svoja naprijed navedena prava možete ostvariti na sljedeći način:

dostavom pisanog zahtjeva na adresu: Martićeva 10 000 Zagreb

porukom elektroničke pošte na e-mail: info@lacanntina.com

Pravo na pritužbu

Na odluku tvrtke La Canntina kojom se odlučuje o nekom od Vaših prava vezanih za zaštitu  osobnih podataka moguće je uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

6.       Čuvanje osobnih podataka

Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi za koju se prikupljaju i obrađuju, i čuvaju se samo onoliko vremena koliko je potrebno da se ostvari svrha temeljem koje su bili prikupljeni i obrađeni.

Osobni podaci prikupljeni s ciljem izvođenja ugovornog odnosa s korisnikom, La Canntina čuva u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora (od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni), osim u slučaju ako između ugovornih strana (tvrtke La Canntina i korisnika) dođe do sukoba u vezi ugovora. U tom slučaju La Canntina čuva podatke 5 godina nakon pravomoćne sudske ili arbitražne presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora La Canntina čuva podatke 5 godina nakon datuma mirnog rješavanja spora.

Osobni podaci  koji se obrađuju na osnovi osobne privole korisnika ili zakonskog interesa, La Canntina čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Navedeni podaci obrisat će se prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je ostvarena svrha temeljem koje su bili prikupljeni .

Podaci prikupljeni zbog obrada temeljenih na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)

7.       Kolačići (“cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo korisnika od strane Internet stranice koju Kupac posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. La Canntina koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža lacanntina.com web stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web stranicama kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljane proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i sl.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika. Korištenjem Internet stranica lacanntina.com bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo korisnika, korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ukoliko korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu korisnika bit će onemogućeno, a korisnik će i nadalje biti u mogućnosti koristiti Internet stranicu lacanntina.com, s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne.

Visa_verifyed-1.png

Ista kartica, dodatna online sigurnost

Verified by Visa usluga je Vise i Vaše banke izdavatelja kartice koja Vam omogućuje dodatnu zaštitu prilikom online kupnje.
Jednostavnim procesom plaćanja Verified by Visa potvrđuje Vaš identitet kada kupujete u online trgovinama uključenim u program Verified by Visa. Ovo je pogodan način kupnje, moguć putem Vaše postojeće Visa kartice.

Dodatno, usluga Verified by Visa brzo je spremna za upotrebu. Upitajte svoju banku izdavatelja kartice kako registrirati svoju karticu u programu Verified by Visa i aktivirajte svoju lozinku prilikom prve kupnje. Tada će se, kada kupujete u online trgovinama uključenim u program, pojaviti prozor Verified by Visa Vašeg izdavatelja kartice. Jednostavno unesite svoju lozinku i kliknite na „Submit“ ili „Potvrdi“. Vaš identitet je potvrđen, a kupnja sigurna.

Za više informacija o usluzi Verified by Visa posjetite
http://www.visaeurope.com/en/cardholders/verified_by_visa.aspx

mastercard_secure_big-1.png

Mastercard® SecureCode™ usluga je Mastercarda i izdavatelja Vaše kartice koja pruža dodatnu sigurnost i zaštitu od neautorizirane uporabe Vaše kreditne i debitne kartice prilikom kupnje na internetu. Izdavanje nove Mastercard ili Maestro® kartice nije potrebno. Od banke izdavatelja zatražite uključenje Vaše kartice u program SecureCode™ i odaberite osobni Mastercard SecureCode koji se nikada ne dijeli s internetskim trgovcem. 

Svaki put kada plaćate online svojom Mastercard ili Maestro karticom otvara se prozor izdavatelja Vaše kartice i traži Vas da unesete Vaš osobni SecureCode, jednako kao što se od Vas traži unos PIN-a prilikom uporabe bankomata. U samo nekoliko sekundi banka koja Vam je izdala karticu potvrđuje Vaš identitet i odobrava završetak Vaše kupnje.

Za više informacija o usluzi Mastercard SecureCode posjetite
www.mastercardsecurecode.com.

Za više informacija o usluzi Mastercard SecureCode posjetite
www.mastercardsecurecode.com.